Wyniki badań zarówno laboratoryjnych jak i diagnostycznych, kopia dok. med. czy też recepty stanowią dokumentację medyczną i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 28 stycznia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 

Rzecznik przypomina, że dokumentacja medyczna może być udostępniona w jednej z poniższych form:

  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów odpisów lub kopii,
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, tak jak inna dokumentacja medyczna mogą być wydane zgodnie z ściśle określonymi zasadami.

Przypominamy iż odbiór wyników badań laboratoryjnych, recept bądź kopii dokumentacji medycznej odbywa się wyłącznie za okazaniem dokumentu tożsamości bądź pisemnego upoważnienia Pacjenta.

Jednolity tekst ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2016 poz. 186 – STREFA PACJENTA.

Zarówno jak wnioski o kopie dok. med. jak i wnioski upoważniające są do pobrania w placówkach MCM WIDZEW, punktach pobrań oraz w zakładce STREFA PACJENTA.