Mama w pracy, niania w domu
Chcesz wrócić do pracy lub pracujesz po urodzeniu dziecka?
Planujesz zatrudnić nianię?
Zgłoś się do projektu i uzyskaj dofinansowanie opieki nad dzieckiem!

Urząd Miasta Łodzi zaprasza łodzianki do udziału w projekcie „Mama w pracy, niania w domu” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 45 pracującym Kobietom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Wsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów wynagrodzenia niani przez okres do 12 miesięcy. Szczegółowe informacje o wsparciu znajdują się w regulaminie projektu dostępnym na stronie: www.uml.lodz.pl/mamawpracy oraz w Biurze Projektu. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w cyklach miesięcznych od listopada do stycznia 2022. Bieżące informacje o naborze publikowane będą na stronie internetowej: www.uml.lodz.pl/mamawpracy oraz udostępniane osobiście lub telefonicznie w Biurze Projektu.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU

 

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 45 łodziankom sprawującym opiekę nad dzieckiem/ dziećmi do lat 3, które są aktywne zawodowo lub planują powrót do pracy.

Udział w projekcie może wziąć wyłącznie Kobieta spełniająca łącznie poniższe wymagania:

  • zamieszkuje na terenie Łodzi,
  • jest osobą pracującą, która sprawuję opiekę nad dzieckiem/ dziećmi do lat 3,
  • drugi rodzic dziecka pracuje – nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko,
  • której dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna.

Do kryteriów premiujących należy m.in. : samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność, dochody poniżej minimum socjalnego.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 

W ramach projektu Uczestniczki otrzymują wsparcie w formie finansowania kosztów opieki niani przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

  • Finansowanie kosztów opieki niani odbywa się w formie refundacji części poniesionych kosztów zatrudnienia niani.
  • Refundacja jest pomniejszana o kwotę opłaty motywacyjnej, do której zobowiązane są Uczestniczki projektu.
  • Refundacja pokrywa koszt wynagrodzenia netto oraz składek niani na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.